วีซ่าเยอรมัน

วีซ่าเยอรมัน

วิธีขอวีซ่าเยอรมัน ภาพรวม ขอที่ไหน เงื่อนไข รายการเอกสาร วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วิธีกรอกใบสมัคร นัดหมายวีซ่า

ภาพรวม

สรุปภาพรวมวิธีขอวีซ่าประเทศเยอรมนี (เฉพาะท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนระยะสั้นเท่านั้น)

1. ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การขอวีซ่าเยอรมนี สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน และธุรกิจ ซึ่งเป็นวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ต้องยื่นผ่าน VFS (ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีในประเทศไทย)   วีซ่าประเภทอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ต้องยื่นที่สถานทูต

หมายเหตุ : ได้เคยสอบถามไปยัง VFS ได้รับคำตอบว่า นัดหมายที่ VFS แล้วยื่นที่สถานทูตได้ แต่อาจมีวันเวลาให้เลือกน้อย (ต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ฉะนั้น ให้เตรียมไปยื่นที่ VFS เลยดีกว่า ถ้ายังอยากยื่นที่สถานทูตอยู่ ค่อยถาม VFS อีกที อีเมล VFS ดูในหน้าเว็บ VFS

2. เข้าเว็บ vfsglobal.com/Germany/Thailand/Thai/index.html หรือค้นในกูเกิลคำว่า VFS + Germany + Thailand

3. VFS เป็นผู้รับเอกสารเท่านั้น ไม่มีสิทธิตัดสินใดๆ ไม่มีสัมภาษณ์

4. การยื่นต้องทำการนัดหมายก่อน ไม่มี walk-in  จะนัดหมายก่อน หรือ กรอกใบสมัครก่อนก็ได้ ทำแยกกันได้

5. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วันทำการ

6. ยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้า ไม่เกิน 180 วัน เริ่มนับที่วันนัดหมาย ถึงวันเดินทางวันแรก

7. ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า (จ่ายเป็นเงินสดในวันยื่นวีซ่าได้เลยทุกรายการ)
– ค่าธรรมเนียมสถานทูต ประมาณ 3000 บาท
– ค่าบริการของ VFS 500-850 บาท
– ค่าบริการถ่ายรูปติดวีซ่า 250 บาท (ได้ 4 ใบ) ถ่ายจากข้างนอกก็ได้ แต่ต้องถูกต้องตามมาตรฐาน  (ภาพถ่ายสี ใช้จริง 2 ใบ บนพื้นหลังสีขาว ขนาด: 3.5 x 4.5 ซม. ครอบคลุมใบหน้า 70%)
– ค่าบริการส่งพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์(กรณีไม่ได้มารับเล่มคืนเอง) 220 บาท
– ค่าบริการส่ง SMS แจ้งสถานะให้มารับเล่มคืน คนละ 70 บาท (ไม่ใช่การแจ้งผลวีซ่า) ถ้าไม่ต้องการรับ SMS ต้องแจ้งหลังยื่นเอกสารทันที

การตรวจสอบสถานะ คือการแจ้งว่าพาสปอร์ตถูกส่งกลับมายัง VFS หรือยัง เพื่อให้ผู้ยื่นไปรับได้เลย  โดยผู้ยื่นสามารถนำหมายเลขในใบเสร็จค่าวีซ่า มาเช็คเองได้จากเมนู ตรวจสอบสถานะคำร้องในเว็บ VFS เมนูด้านบนสุดได้อยู่แล้ว

8. ขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Germany อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ติด MRT สามย่าน (รถไฟใต้ดิน)

9. เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนสมรส หรือเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จ ไม่ต้องแปล ใช้ภาษาไทยได้เลย

10. จดหมายแนะนำตัว หลักฐานการงานและการเงิน ต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวจริง ห้ามเป็นเอกสารแปล

11. ต้องซื้อประกันการเดินทาง ในวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร (1,200,000 บาท)


Check list รายการเอกสาร

เช็คเอกสารและเรียงตามนี้ได้เลย

0. ใบนัดหมายวันยื่นวีซ่า จากเว็บ VFS
– ไม่ได้ใช้ยื่น แต่ใช้ตอนเข้าอย่างเดียว

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า VIDEX
– กรอกจากเว็บ Videx.diplo.de

2. ใบกฎหมาย
– ข้อกฏหมายการพำนักมาตรา 54 และ 53 (ดาวน์โหลดที่นี่)
– ใบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (ดาวน์โหลดที่นี่)
– ใบเสร็จที่ลงนาม ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูล (โหลดจากเว็บ VFS)

3. รูปถ่าย
– ถ่ายที่ VFS ได้ หรือจะถ่ายจากข้างนอกก็ได้
– รูปถ่ายสี บนพื้นหลังสีขาว 2 ใบ กว้าง 35 mm ยาว45 mm ความใบหน้า 32-36 mm หรือ ครอบคลุมใบหน้าอย่างน้อย 70% ของภาพ
– หน้าอยู่กลางรูป เห็นดวงตาชัดเจน ใบหน้าสว่างเท่ากัน ห้ามคลุมศีรษะ ห้ามใส่แว่น

4. พาสปอร์ตตัวจริง
– ต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
– ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าที่มีทั้งหมด

5. สำเนาพาสปอร์ต
– หน้าแรกที่มีรูป 2 ชุด
– หน้าที่เคยได้วีซ่า 1 ชุด
– ทุกหน้าที่มีตราปั๊มเข้าประเทศต่างๆ

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– นำตัวจริงไปแสดงเฉยๆ ไม่ต้องยื่น  แสดงให้จนท.ดูแล้วก็เก็บกลับบ้าน
– ยื่นเฉพาะสำเนา

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะขอวีซ่าท่องเที่ยว)
– ต้องมีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
– ทำแบบใบจอง อย่าเพิ่งซื้อตั๋วจริง
– ตรวจสอบชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ต

8. Itinerary แผนการเดินทาง (เฉพาะขอวีซ่าท่องเที่ยว)
– ตั้งแต่วันเครื่องลง ถึงวันเดินทางกลับ
– กรณีเดินทางหลายประเทศในเขตเชงเกน ต้องบอกชนิดยานพาหนะ และ ชื่อประเทศในแต่ละวันที่เดินทางด้วย

9. Hotel Confirmation ใบจองโรงแรม  (เฉพาะขอวีซ่าท่องเที่ยว)
– ต้องจองโรงแรมทุกวัน จองตั้งแต่วันที่ลงเครื่องบินเลย (ถึงแม้จะลงเครื่องตอน 5 ทุ่ม)
– ระบุชื่อผู้สมัครทุกคน ที่ไปกลุ่มเดียวกัน หรือนอนห้องเดียวกัน
– อย่าเพิ่งยกเลิกโรงแรมจนกว่าจะทราบผลวีซ่า

9. ใบการันตี Verpflichtungserklärung (เฉพาะขอวีซ่าเยี่ยมเยียน)
    – เป็นใบยินยอมให้ที่พักและรับรองค่าใช้จ่าย 
    – ผู้เชิญต้องไปติดต่อทำที่ประเทศตนเอง
    – ผู้เชิญต้องส่งไปรษณีย์ตัวจริงให้ผู้ยื่น 
    – ถ้าผู้เชิญยินยอมให้พักที่บ้านอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ก็ไม่ต้องมีใบนี้  แต่ให้เขียนจดหมายเชิญแทน

10. เอกสารจากบริษัทนำเที่ยว (เฉพาะขอวีซ่าท่องเที่ยว)
– อันนี้สำหรับคนไปกับทัวร์ ทัวร์มักจะจัดการให้อยู่แล้ว

11. หลักฐานการทำงาน
กรณีลูกจ้าง
– ใบรับรองงาน

กรณีเจ้าของธุรกิจ
– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ทะเบียนพาณิชย์

กรณีอาชีพอิสระ/เกษตรกร
– หาหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้นจริง  ควรมีชื่อ/รูปเราในนั้น
– จดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– สมุดทะเบียนเกษตรกร (ถ้ามี)

กรณีนักเรียน/นักศึกษา
– ใบรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ต้องแสดงตัวจริงในวันยื่น  แต่ให้ยื่นเฉพาะสำเนา ส่วนตัวจริงเก็บกลับได้

กรณีว่างงาน
– มีสปอนเซอร์ ใช้หลักฐานทุกอย่างของสปอนเซอร์ พร้อมเขียนจดหมายสปอนเซอร์ เช่น พ่อสปอนเซอร์ให้ลูก สามีสปอนเซอร์ให้ภรรยา
– มีผู้เชิญการันตีให้ ต้องมีใบการันตี Verpflichtungserklärung ต้องเป็นคนที่อยู่เยอรมันเชิญ

11. หลักฐานการเงิน
การเดินบัญชี (Bank Statement)
     * แสดงการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน ก่อนยื่น  (แสดงตัวจริง แต่ยื่นเฉพาะสำเนา)
      * ปริ๊นท์จากคอมเองก็ได้ หรือถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชีก็ได้ หรือขอจากธนาคารก็ได้
      * ถ้ามีหลายบัญชีให้ทำทุกบัญชี
* ใช้บัญชีออมทรัพย์/สะสมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเป็นเป็นบัญชีฝากประจำ
ใบรับรองการเงิน (Bank Account Confirmation Letter)
       * ติดต่อทำได้ที่ธนาคารเท่านั้น บอกว่าเอาไปขอวีซ่า อาจมีค่าใช้จ่าย 100-200 บาท อายุไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น
        * ชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองการเงินต้องตรงกับพาสปอร์ต
       * ถ้ามีหลายบัญชีให้ทำเฉพาะบัญชีที่มีเงินเหลือมากที่สุด

12. หลักฐานแสดงความผูกพันในประเทศไทย (ถ้ามี)
– เช่น ฉโนดที่ดิน

13. ประกันการเดินทาง
– จำนวนวันครอบคลุมตลอดการเดินทาง ตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า
– วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000 ยูโร (1,200,000 บาท ) และต้องรวมค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในรพ.หรือการส่งตัวกลับประเทศอีบุ๊ควิธีขอวีซ่าเยอรมัน อธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่พื้นฐานการเงินการงานไม่น่าเชื่อถือ


วิธีนัดหมายวันยื่นวีซ่า

1. เข้าลิ้งค์นี้  vfsglobal.com/Germany/Thailand/Thai/index.html
หรือค้นกูเกิลคำว่า VFS + Germany + Thailand

2. เมื่อเข้าหน้าเว็บของ VFS แล้ว ก็เข้าไปที่เมนู  “การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

3. สมัครสมาชิกก่อนโกยกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร(ไม่ต้องใส่เลขศูนย์)

4. การตั้งรหัสผ่าน ต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก+ตัวเลข+อักขระ  ทั้งหมดนี้รวมกันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ตัว เช่น Go12345#

5. ติ๊กกล่องยอมรับเงื่อนไข ใส่รหัสภาพอักษร

6. จากนั้นก็เช็คอีเมล เพื่อกดลิงค์ activate ก่อน

7. แล้วกลับมาที่หน้า vfs เข้าระบบ แล้วไปที่เมนูด้านข้าง “Schedule Appointment

8. เลือก Pay at Vac คือไปจ่ายเงินที่ VFS ตอนยื่น ไม่ควรจ่ายเลยเพราะเผื่อมีปัญหา หรือเราเปลี่ยนใจ

9. กด Add Applicant เพิ่มได้สูงสุด 5 คน ถ้ามีมากกว่านั้นต้องสมัครอีกที
ระบบนัดหมาย กับระบบสมัครวีซ่าไม่เกี่ยวกัน ต่อให้ไปด้วยกัน แต่แยกนัดก็ไม่เป็นไร เพราะนี่คือแค่การนัด จากนั้นก็กดต่อไป

10. ใส่ข้อมูลผู้สมัคร กด continue

11. ให้เลือกวันเวลาที่ต้องการ

12. กด Appointment letter เพื่อรับใบนัด
– หน้าใบนัดจะขึ้นมาเลย หรือถ้าเผลอปิดไปก็สามารถไปเช็คอีเมลได้
– ต่อจากใบนัด จะมีใบยินยอมแนบมาด้วย มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้กรอกทั้ง 2 ใบ แต่กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ใบเลยวิธีนัดหมาย วีซ่าเยอรมัน ผ่าน VFS

วิธีนัดหมาย วีซ่าเยอรมัน ผ่าน VFS

วิธีขอวีซ่าเยอรมัน แบบใหม่ผ่าน VFS (1/2)

วิธีขอวีซ่าเยอรมัน แบบใหม่ผ่าน VFS (1/2)

รายการเอกสาร วีซ่าเยอรมัน ยื่นผ่าน VFS (2/2)

รายการเอกสาร วีซ่าเยอรมัน ยื่นผ่าน VFS (2/2)

วิธีการขอวีซ่าเยอรมันทางไปรษณีย์

วิธีการขอวีซ่าเยอรมันทางไปรษณีย์

วิธีกรอก Videx | ใบสมัคร วีซ่าเยอรมัน

วิธีกรอก Videx | ใบสมัคร วีซ่าเยอรมัน

วิธีขอวีซ่าเยอรมัน (แบบย่อ)


รายการเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น เยอรมัน ลิทัวเนีย (เฉพาะเยี่ยมเยียน)


สรุปขั้นตอนการขอวีซ่า เชงเก้น เยอรมนี อัพเดท ปี 2022


วิธีขอวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวเยอรมัน เพื่อไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี


วีซ่าเยอรมนี กรอกใบสมัคร รายการเอกสาร นัดหมาย

(อัพเดท 2023 ตอนเดียวจบ)


***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้หรือ สมัครสมาชิกยูทูป ระดับ L4 เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หรือดูรายละเอียดที่ www.gonoguide.com/visa

ติดต่องานตามสั่ง งานวีซ่า จดหมาย ประกัน ตั๋ว ได้ที่ www.gonoguide.com/support


สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


8 thoughts on “วีซ่าเยอรมัน”

 1. สวัสดีค่ะ ขอบสอบถามค่ะ
  ในกรณีที่ดิฉันได้ส่งเอกสารขอวีซ่าทางไปรษณีย์ และตรวจสอบแล้วเอกสารถึงแล้วแต่ยังไม่ได้รับอีเมลล์แจ้งจากเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารเลยค่ะ ดิฉันกลัวเอกสารสูญหายควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่ไปดีไหมคะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. สเตดเม้นของแม่ถ้าขอจากธนาคารมีตราปั๊มเรียบร้อย แล้วของแม่ที่ต้องใช้เพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้ลูก ต้องขอฉบับจริงอีกฉบับมั้ยคะ หรือสามารถกอปปี้ได้ (ขอวีซ่าเยอรมันค่ะ)

 2. ไม่ทราบว่าอัตราค่าประกันการเดินทางเป็นปัจจุบันหรือเปล่าคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาคะ

 3. รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่บัญชีเงินเดือนมีรายรับเข้าต่อเนื่อง แต่เราถอนทั้งก้อนออกไปอีกธนาคารอีกบัญชีทุกๆเดือน เป็นเอาไว้ใช้ปกติ ซึ่งรายการ Statement มันยุบยับมากเลยค่ะ สำหรับ 6 เดือน เป็น 10 ใบเลยถ้าปริ๊นออกมาก เราควรแนบบัญชีเงินเดือนที่มีรายรับต่อเนื่อง (แต่ยอดเป็น0 ) ไปด้วยมั้ยคะ แล้วก็ใช้ Bank Guarantee ของธนาคารที่เราใช้ปกติ

  ขอบคุณค่ะ

 4.  ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลแน่นมาก กำลังเตรียมตัวท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะ ได้อ่านแล้วสรุปได้ง่าย และเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากค่ะ

 5. ขอสอบถามค่ะ ในกรณีที่เรามีใบเชิญจากฝั่งนู้นในการซัพพอร์ตเรา เรายังต้องยื่นสเตทเมนท์ กับ Book Bank ไหมคะ

 6. สวัสดีครับ,
  พ่อผมเชิญแฟนผมมา มี Verpflichtung Erklärungด้วย พ่อเขียนใบเชิญด้วย และพ่อก็ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนอีก(พ่อเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด) พ่อเป็นคนเยอรมัน รายได้4000+(ผมเรียนอยู่เงินเดือนไม่พอเลยให้พ่อเชิญให้) แต่สถาทูตต้องการ ดูรายได้ของแฟนด้วยเลยกังวลครับ. เพราะพ่อเคยเชิญแฟนใหม่พ่อเป็นชาวกัมพูชา เขาก็ขอดูรายได้แฟนพ่อเหมือนกันครับ. ปล. แฟนผม บรรลุนิติภาวะแล้วและทำงานอยู่กับพี่สาว เลยไม่มีสลิปเงินเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.