วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียน

รวมข้อมูล วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ รายการเอกสารผู้เชิญ ใบการันตี ใบรับรองค่าใช้จ่าย แต่ละประเทศ ทำที่ไหน จดหมายเชิญต้องทำมั้ย เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ?


เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมีเอกสารการันตีไม่เหมือนกัน ให้ยึดตามสถานทูตของประเทศนั้นๆหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าเป็นหลัก แต่ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นรายการเอกสารผู้เชิญ และผู้ยื่น ที่ทาง GoNoGuide สรุปเพิ่มเติมให้ เพื่อเพิ่มโอกาสผ่านวีซ่าให้ได้มากที่สุด


วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร

วีซ่าเยี่ยมเยียน คือวีซ่าระยะสั้น เหมือนท่องเที่ยวทั่วๆไป แต่มีผู้เชิญที่อยู่ประเทศนั้นๆ เป็นคนเชิญให้ผู้ยื่นไปค้างที่บ้านผู้เชิญ ผู้ยื่นจึงไม่ต้องจองโรงแรมเหมือนคนท่องเที่ยวทั่วไป

วีซ่าเยี่ยมเยียน ผู้เชิญต้องทำอะไร

ผู้เชิญส่วนใหญ่ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ทั้งค่าเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ดังนั้น ผู้เชิญต้องมีหลักฐานรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่น

วีซ่าเยี่ยมเยียน ถ้ามีผู้เชิญการันตีให้แล้ว ผู้ยื่นต้องมีรายได้มั้ย

โดยแต่ละประเทศจะมีกฎไม่เหมือนกัน (รายละเอียดแต่ละประเทศอยู่ข้างล่าง)

กรณีผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

บางประเทศเรียกว่า ใบการันตี หรือ ใบรับรองค่าใช้จ่าย คือผู้เชิญต้องไปทำใบนี้จากทางการในประเทศผู้เชิญ โดยส่งหลักฐานการเงิน หลักฐานที่อยู่ ให้ทางการรับรอง แบบนี้ผู้เชิญจะได้ใบการันตีมา ส่งให้ผู้ยื่น ยื่นขอวีซ่าต่อไป (รายการเอกสารจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)

บางประเทศ ไม่มี ใบการันตี ให้ไปทำ ก็ต้องเขียนจดหมายเชิญ และส่งหลักฐานการเงินให้ผู้ยื่น นำไปยื่นขอวีซ่าต่อไป

กรณีผู้เชิญ ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ถ้าผู้เชิญ ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ผู้เชิญแค่เชิญให้ไปค้างบ้าน แล้วผู้ยื่นออกค่าใช้จ่ายเองก็ได้

ผู้เชิญแค่เขียนจดหมายเชิญให้ไปค้างบ้าน ไม่ต้องส่งหลักฐานการเงิน แต่ผู้ยื่นต้องส่งหลักฐานการเงินของตนเอง และต้องมีเงินมากเพียงพอตามจำนวนวัน และมีการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน

ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่จดหมายเชิญ พอมั้ย? ทำไมตัองทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่่าย?สรุปการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

เอกสารของผู้เชิญ (Sponsor)

* สำเนาเอกสารทุกอย่าง เซ็นให้เหมือนที่เซ็นต์ในพาสปอร์ตด้วย

1. สำเนา Passport หรือ ID Card ***
2. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ***
3. จดหมายเชิญ (Sponsor Letter) (เขียนอะไรบ้าง)

จดหมายเชิญคือ จดหมายที่อธิบายเหตุผลว่า ทำไมผู้เชิญถึงอยากให้เราไปเยี่ยมที่ประเทศเค้า รู้จักกันได้อย่างไร ยินดีจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่าที่พัก รวมถึงการส่งตัวกลับมาประเทศไทย

4. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนา Book Bank Statement , หนังสือรับรองการเป็นผู้รับบำนาญ (ถ้ามี) , จดหมายรับรองเงินเดือนจากนายจ้างหรือใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท

กรณีมีใบการันตีแล้ว หลักฐานการเงินจะส่งหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าผู้เชิญยินดีส่งให้ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ส่วนประเทศที่ไม่มีให้ทำใบการันตี ผู้เชิญต้องส่งหลักฐานการเงินแน่นอน

5. หลักฐานที่อยู่

ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีที่อยู่และชื่อผู้เชิญอยู่ในนั้น เพื่อยืนยันว่ามีที่พักให้ผู้สมัครจริง

6. หลักฐานสถานะสมรส

กรณีแจ้งว่าเยี่ยมแฟน แต่แฟนเคยแต่งงานและหย่าแล้ว ก็ส่งใบหย่าเพื่อยืนยันสถานะผู้เชิญ
กรณียังไม่หย่า ควรแจ้งว่าเป็นเพื่อน
กรณีเยี่ยมคู่สมรส ก็ส่งใบทะเบียนสมรส

7. หลักฐานการงาน

จดหมายรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท

ไม่สำคัญมาก แต่ถ้ายินดีส่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ แสดงการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆของผู้เชิญ


ข้อ 1-4 สำคัญ และต้องมี

ข้อ 5-7 เป็นส่วนเสริมที่สถานทูตไม่ได้แจ้ง แต่ทางเราแนะนำเพิ่มเติมเอง ถ้าผู้เชิญยินดีส่ง ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสผ่านให้มากขึ้น

แต่หลายคคนถูกปฏิเสธวีซ่า แล้วก็มักถามว่าทำไมไม่ผ่าน

ดังนั้นเราจึงพยายามแนะนำเอกสารที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

วิดีโออธิบาย รายการเอกสาร ของผู้เชิญ


เอกสารของผู้สมัคร

* สำเนาเอกสารทุกอย่าง เซ็นให้เหมือนที่เซ็นต์ในพาสปอร์ตด้วย

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าจากเว็บสถานฑูต + รูปถ่าย
2. ตัวจริง และ สำเนาพาสปอร์ต
3. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก)
5. หลักฐานแสดงว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอน
6. จดหมายแนะนำตัว (ภาษาอังกฤษ)


7. หลักฐานการเงิน
– สำเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
– ตัวจริง หนังสือรับรองการเงิน ติดต่อทำได้ที่ธนาคารที่มีบัญชี
8. หลักฐานการทำงาน ใบรับรองงาน/ทะเบียนการค้า
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (เอาแต่ใบจองยังไม่ต้องจ่ายก่อน)
10. ประกันการเดินทาง

วิดีโออธิบาย รายการเอกสาร วีซ่าเยี่ยมเยียน


หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย หรือบางทีเรียกง่ายๆว่า ใบการันตี ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ซึ่งเป็นใบที่ทางการของประเทศนั้นได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้เชิญแล้วว่าพร้อมกับการรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่น

แต่ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่ออกโดยทางการ จะมีเฉพาะบางประเทศเท่านั้น ดังนั้น ถ้าประเทศไหนที่ทางการไม่มีการออกให้ ผู้เชิญต้องส่งหลักฐานการเงินให้ผู้ยื่นเอง

วิดีโออธิบาย วีซ่าเยี่ยมเยียน ต้องมีใบการันตีมั้ย


ผู้เชิญต้องส่งหลักฐานการเงินมั้ย

 • กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ผู้เชิญต้องส่งทั้งใบการันตี หรือ หลักฐานการเงิน และจดหมายเชิญ ส่วนผู้ยื่นอาจไม่จำเป็นต้องมีเงินเลยก็ได้ หรืออาจว่างงานก็ได้
 • กรณีผู้เชิญให้ที่พักเท่านั้น แต่ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ ดังนั้นผู้เชิญไม่ต้องส่งใบการันตี หรือ หลักฐานการเงิน แค่ส่งจดหมายเชิญเท่านั้น ส่วนผู้ยื่นต้องมีสถานะทางการเงิน และงานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้ 

วิดีโออธิบาย วีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่ใบการันตีพอมั้ย


หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ของแต่ละประเทศ

1. ประเทศที่ต้องขอ ใบรับรองค่าใช้จ่าย จากทางการ

* ต้องมีตราปั๊มจากทางการรับรอง และส่งตัวจริงมาทางไปรษณีย์เท่านั้น

* ติดต่อทำได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองที่ผู้เชิญอาศัยอยู่

* การทำใบการันตีคือการที่ผู้เชิญได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ทางการตรวจสอบแล้วจึงได้ใบการันตีนี้มา

* กลุ่มนี้จะมีโอกาสผ่านสูงค่อนข้างสูง เพราะมีการรับรองจากทางการแล้ว แต่ก็ควรเตรียมเอกสารการเงินมาเผื่อ ส่วน จม.เชิญ (ที่เขียนเอง) ไม่บังคับ แต่ถ้าทำมาด้วยจะดีมาก

ชื่อเรียกใบการันตีของแต่ละประเทศ และสถานที่ติดต่อทำ

 • เยอรมนี ; Verpflichtungserklärung
  ติดต่อทำที่ Immigration office (Ausländerbehörde)
 • ฝรั่งเศส ; Attestation d’accueil
  ติดต่อทำที่ศาลากลางจังหวัด(Mairie)
 • เนเธอร์แลนด์ ;  Proof Of Sponsorship and/or private accommodation  
  ติดต่อทำที่ Dutch Municipality
 • สเปน ; Invitation form (Yellow Paper)
  ติดต่อทำที่ สถานีตำรวจ (Policia Nacional)
 • โปรตุเกส ; Termo de responsabilidade
  ติดต่อทำที่ศาลากลางจังหวัด (Town Hall)
 • ออสเตรีย ; Elektronische Verpflichtungserklärung (EVE)
  ติดต่อทำที่ สถานีตำรวจ
 • ฮังการี ; Letter of Invitation
  ติดต่อทำที่ Immigration office
 • โปแลนด์ Polish Authorities (Invitation ZAPROSZENIE)
  ติดต่อทำที่ Town Hall
 • เบลเยี่ยม ;  Guarantee Letter และ Family Composition  
  ติดต่อทำที่ Municipality (เทศบาล)
 •  เช็ก ; Invitation form  
  ติดต่อทำที่สถานีตำรวจ
 • ลักเซมเบิร์ก ; Engagement de prise en charge (หนังสือค้ำประกัน)
  ติดต่อทำที่กระทรวงการต่างประเทศและยุโรป (ministère des affaires étrangères et européennes)
 • สโลวาเกีย ; Original official invitation 
  ติดต่อทำที่สถานีตำรวจ
 • กรีซ ; Invitation Letter เขียนจดหมายเชิญเอง แล้วส่งให้สถานีตำรวจรับรอง ส่งมาที่สถานทูตกรีซในไทยก่อนที่ผู้ยื่นจะขอวีซ่า (ไม่ต้องส่งให้ผู้ยื่น)

2. ประเทศที่แค่กรอกฟอร์ม

* ไม่ต้องมีตราปั๊มจากทางการ แค่กรอกฟอร์ม+เซ็นชื่อแล้วส่งมาให้ผู้สมัคร ไม่ต้องส่งให้ทางการตรวจสอบ

* กลุ่มนี้ถ้าเป็นไปได้ ผู้เชิญควรทำ จดหมายเชิญ / หลักฐานการงาน / หลักฐานการเงิน มาเพิ่มด้วย

* ผู้เชิญของประเทศกลุ่มนี้ มักคิดว่าทำฟอร์มเชิญให้แล้ว เลยไม่ค่อยเตรียมอย่างอื่นให้ แต่อย่าลืมว่าฟอร์มเชิญของประเทศกลุ่มนี้ ไม่ได้มีการรับรองจากทางการ แปลว่าทางการยังไม่ได้ตรวจสอบการเงินผู้เชิญ

* แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ทางการ หรือศูนย์รับยื่นวีซ่า

 • นอร์เวย์ ; แบบฟอร์ม VU2 มีทั้งแบบออนไลน์ และปริ้นกรอกเอง
 • สวีเดน ; แบบฟอร์ม Appendix E
 • เดนมาร์ค ; แบบฟอร์ม VU2
 • ไอซ์แลนด์ ; แบบฟอร์ม UTL (Útlendingastofnun)
 • อิตาลี ; กรอกแบบฟอร์ม Dichiarazione Garanzia + ทำใบรับรองการเงินจากธนาคาร เรียกว่า Finanziariaromana
 • นิวซีแลนด์ ; แบบฟอร์มสนับสนุน INZ1025

3. ประเทศที่แค่เขียนจดหมายเชิญอย่างเดียว

ประเทศที่ไม่ต้องทำใบการันตี เพราะทางการของประเทศนั้นไม่มีให้ทำ ดังนั้นผู้เชิญต้องเขียนจดหมายเชิญขึ้นมาเอง และส่งหลักฐานการเงิน เพื่อยืนยันว่าสามารถการันตีค่าใช้จ่ายผู้ยื่นได้จริง หลักฐานที่อยู่เพื่อยืนยันว่ามีที่พักให้ผู้ยื่นจริง

บทความนี้เป็นข้อมูลสรุปคร่าวๆ สำหรับคนที่มีแบ็คกราวน์น่าเชื่อถืออยู่แล้ว คงไม่ต้องกังวลอะไรมาก แต่สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในแบ็คกราวน์ตนเอง สามารถอ่านจากอีบุ๊คเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ การเตรียมเอกสาร ขอวีซ๋าเยี่ยมเยียน รายการเอกสารผู้ยื่น รายการเอกสารผู้เชิญ ตัวอยวิธีเขียนจดหมายเชิญ

ติดต่องานเกี่ยวกับวีซ่าที่ ไลน์ ไอดี @gonoguide

***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้


ผู้เชิญไม่ได้อยู่ประเทศตัวเองบ้านเกิด

ผู้เชิญไม่ได้อยู่ประเทศตัวเอง อาจจะอยู่ไทย หรือทำงานประเทศอื่น แต่จะเชิญไปประเทศบ้านเกิด จะเชิญได้มั้ย ต้องทำยังไง ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนได้มั้ย

เช่น แฟนเป็นคนประเทศ A แต่ทำงานประเทศ B จะให้เราขอวีซ่าไปประเทศ A แฟนทำใบการันตีไม่ได้ เพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ประเทศ A แต่อยากให้ไปประเทศ A ด้วยกัน

แบ่งเป็น 2 แบบ

1. กรณีผู้เชิญ ไม่ต้องไปขอใบการันตีจากทางการ

หมายถึง ประเทศบ้านเกิดผู้เชิญไม่มีใบการันตีให้ขอ หรือไม่ต้องไปทำที่ทางการ

กรณีนี้ ให้ผู้เชิญกรอกฟอร์มการันตี(บางประเทศ) หรือ เขียนจดหมายเชิญ เขียนขึ้นเอง แล้วถ่ายรูปส่งมาทางอีเมลได้เลย แล้วส่งหลักฐานการเงินด้วย เหมือนขอวีซ่าเยี่ยมเยียนทั่วไป

2. กรณีผู้เชิญ ต้องไปขอใบเชิญจากทางการ

เช่น Germany, France, Netherlands, Belgium, Spain, Poland, Austria, Portugal

แบ่งเป็น 2 กรณี

– กรณี ผู้เชิญมีญาติ ที่ประเทศ A ก็ให้ญาติผู้เชิญเป็นคนเชิญแทน

กรณีนี้โอกาสผ่านอาจน้อยลง เพราะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่น และญาติของผู้เชิญด้วย เช่น ให้พ่อแม่ของแฟน เป็นคนเขียนจดหมายเชิญ ส่วนแฟนก็เขียนจดหมายเชิญร่วมด้วย แล้วส่งหลักฐานการเงินของแฟน หรือ ของญาติที่เป็นคนเชิญด้วยก็ได้

– กรณีไม่มีญาติที่ประเทศ A ไม่มีใครเชิญได้เลย หรือไม่อยากรบกวนคนอื่น

กรณีนี้ ทำเหมือนขอวีซ่าท่องเที่ยว ไปประเทศ A โดยให้ผู้เชิญเป็นสปอนเซอร์

วิดีโออธิบาย ผู้เชิญไม่ได้อยู่ประเทศตัวเอง ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนได้มั้ย 


วิดีโออื่นๆเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าเยี่ยมเยียนสวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


One thought on “วีซ่าเยี่ยมเยียน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.