Passenger Declaration

การนำเงิน เข้า หรือ ออก ประเทศไทย

เงินบาท

 1. นำเงิน “บาท” เข้าไทยได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. นำเงิน “บาท” ออกไปยังประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และ จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน เมืองที่รู้จักกันคือ คุนหมิง)
  • เกิน 450,000 บาท ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแบบที่กำหนด
  • เกิน 2,000,000 บาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. นำเงิน “บาท” ออกไปยังประเทศอื่นๆ (ยกเว้นตามข้อ2.)
  • ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องแจ้ง ไม่ต้องขออนุญาต
  • เกิน 50,000 บาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย

*สรุปเข้าใจง่ายๆคือ
นำเงินบาทเข้าไทยได้ไม่จำกัด
แต่ถ้านำเงินบาทออกจากไทยเกิน 5 หมื่นบาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่ถ้านำเงินบาทไปประเทศเพื่อนบ้าน เกิน 450,000 บาท ต้องสำแดง และถ้าเกิน 2 ล้านบาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย


เงินตราต่างประเทศ

 1. นำเงิน “ทุกสกุล” เข้าและออกไทยได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. นำเงิน “ทุกสกุล” เข้าหรือออก เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต้องกรอกแบบสำแดงเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรตามแบบที่กำหนด

*สรุปเข้าใจง่ายๆคือ
นำเงินต่างประเทศเข้าหรือออกไทยได้ไม่จำกัด แต่ถ้าเกิน 15,000 USD ต้องสำแดง


ข้อมูลจาก สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง


ของที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ผ่านด่านศุลกากร

ทุกคนที่เข้าไทย หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)แล้ว จะต้องผ่านศุลกากร ที่มีช่องแดง (มีของต้องสำแดง) หรือ ช่องเขียว (ไม่ต้องสำแดง)

ของที่ได้รับการยกเว้นอากร (ผ่านช่องเขียว)

 1. ของใช้ส่วนตัว ที่มีปริมาณพอสมควร สำหรับใช้ส่วนตัว และมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (ซึ่งมิใช่ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือเสบียง)
 2. บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบ ไม่เกิน 250 กรัม หรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภท ไม่เกิน 250 กรัม
 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร

หากนำเข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โปรดหย่อนใส่กล่องที่กรมศุลกากรจัดไว้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

หากผู้โดยสารไม่แน่ใจ ในสถานะของของที่นำติดตัวเข้ามา กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีศุลกากรที่ช่องแดงก่อน


คำอธิบาย ขยายความ

ของใช้ส่วนตัว 

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ

ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า หนังสือ มีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ อาวุธปืน และกระสุนปืน และ เสบียง

แต่สุรา บุหรี่ ซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ แต่ต้องไม่เกินปริมาณดังนี้

 1. บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์ หรือยาเส้นอย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกัน มีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม
  แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน
 2. สุรา 1 ลิตร

ของใช้ในบ้านเรือน

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัว ซึ่งผู้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร นำติดตัวเข้ามาในหรือออกไปพร้อมกับตน และเป็นของที่ผู้นำเข้าใช้สอยตามปกติระหว่างอยู่ต่างประเทศ

(แปลง่ายๆคือ ของที่เราไม่ได้นำติดตัวตอนออกไปต่างประเทศ เพราะมันไม่ใช่ของใช้ที่จะนำไปเที่ยว)

เช่น คนที่ย้ายจากต่างประเทศ มาอยู่ไทย

โดยผู้นำเข้าของใช้ในบ้านเรือน ต้องมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นๆ อยู่ก่อนการย้ายภูมิลำเนา เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับบ้าน ฯลฯ

ของใช้ในบ้านเรือน ที่ใช้แล้วดังกล่าว เจ้าของต้องนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องจากในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากร (เข้าใจว่า จนท.เป็นคนพิจารณาเองว่าสมควรแก่ฐานะมั้ย)

ของใช้ในบ้านเรือน ซึ่งได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว จะได้รับการยกเว้นอากรเพียงอย่างละ 1 หน่วย แต่หากย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว จะได้รับการยกเว้นอากรอย่างละ 2 หน่วย

สำหรับส่วนที่นำเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเสียอากรตามปกติ โดยคำนวนจากหน่วยที่มีค่าอากรสูงสุด หรือราคาสูงสุดตามลำดับ

ทั้งนี้ ของดังกล่าวจะต้องนำเข้าถึงไทยไม่เกิน 1 เดือน ก่อนที่ผู้นำเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำเข้ามาถึง และ/หรือ นับแต่วันที่ได้รับสิทธิ์

อ่านรายละเอียด ของใช้ในบ้านเรือนที่เว็บกรมศุลกากร

ของต้องห้าม

ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกำหนด ห้ามนำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด

และในบางกรณี ห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย

ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้

 • วัตถุลามก การนำเข้า และส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ
 • สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
 • ยาเสพติดให้โทษ
 • เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ของต้องกำกัด

ของต้องกำกัด หมายถึง สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ

เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลาก หรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น

ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย

ตัวอย่างสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า ,สินค้าที่มีมาตรการส่งออก ,สินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้า


ข้อลงโทษ หากหลีกเลี่ยงการสำแดง

 • ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือ ถูกยึดของ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีของต้องชำระอากร
 • ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือถูกจึดของต้องห้าม หรือของต้องกำกัดที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า
 • โทษสูงสุด ปรับ 4 เท่าของมูลค่าของ ซึ่งได้รวมค่าอากรไว้ด้วยแล้ว หรือ จำคุกไม่เกิด 10 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

คำเตือน : กรมศุลกากร เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยมิได้ทำการตรวจสัมภาระผู้โดยสารทั้งหมด แต่ทำการสุ่มตรวจด้วยเครื่อง X-Ray ตามหลักมาตรฐานสากล

ข้อมูลจาก www.customs.go.th

สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.